Có media plan trên Facebook đáp ứng các ad solution về xây dựng thương hiệu như Brand Awareness, Reach, video view 2.Không chạy Page Likes 3. Đã làm việc với agency ít nhất 3 tháng Các đơn vị muốn làm tick xanh phải chứng minh họ có chiến lược xây dựng thương hiệu lâu dài… (0 comment)